Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése

SOPRON 2005. NOVEMBER 24-26.
HOTEL SZIESZTA

A vándorgyűlés témája: Regionális fejlődés a Kárpát-medencében és az Európai Unió transz-regionális politikája (A konferencia tudományos koncepciója)
Társrendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara

Program:

2005. NOVEMBER 24.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG
SOPRONI KÖZGYŰLÉSÉNEK PROGRAMJA

Ülésvezető:
Csefkó Ferenc

15,00 Beszámoló a társaság 2005. évi tevékenységéről (Horváth Gyula elnök)
A társaság nemzetközi kapcsolatai, a European Regional Science Association tevékenysége (Varga Attila elnökségi tag)

16,30 Szünet

17,00 A tagozatok vezetőinek beszámolói
Pénzügyi beszámoló (Korompai Attila elnökségi tag)
Az alapszabály módosítása (Csefkó Ferenc)

2005. NOVEMBER 25.

REGIONÁLIS FEJLŐDÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

9,30 Köszöntő
Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora

9,35–13,00 Plenáris ülés
Elnök: Enyedi György akadémikus, MTA Regionális Kutatások Központja

9,35–11,00
Granasztói György egyetemi tanár, főigazgató, Teleki László Intézet
A dunai térség és Magyarország urbanizációja 1500–1850
Beluszky Pál tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja
A Kárpát-medencei városhálózat fejlődése a XX. században
Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA Regionális Kutatások Központja
Államhatárok a Kárpát-medencében
Kocsis Károly tanszékvezető egyetemi tanár. Miskolci Egyetem
A Kárpát-medence etnikai arculatának átalakulása (1989-2002)

11,00–11,20 Szünet

11,20–13,00
Kolber István tárca nélküli miniszter
A magyar regionális politika stratégiai céljai és ezek hatása a kelet-közép-európai együttműködésre
Borbély László tárca nélküli miniszter, Románia
Románia regionális politikai stratégiája és a regionális együttműködés távlatai
Gyurovszky László építésügyi és területfejlesztési miniszter, Szlovákia
Szlovákia regionális politikai stratégiája és a regionális együttműködés távlatai
Pásztor István tartományi miniszter, Vajdaság
A Vajdaság gazdaságfejlesztési terve

13,00–14,30 Ebéd

14,30–18,30 Plenáris ülés
Elnök: Horváth Gyula, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke

14,30–15,40
Gémesi Ferenc helyettes államtitkár, Külügyminisztérium
A magyar szomszédságpolitika stratégiája és a regionális együttműködés távlatai
Gidai Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem
A regionális munkaerő-piacok alakulása
Balázs István főosztályvezető, Belügyminisztérium
A Kárpát-medence országainak közigazgatási rendszerei
Szarka László igazgató, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
Regionális identitás – kisebbségi magyar nemzetépítés

15,40–16,00 Szünet

16,20–18,30

Egyed Albert
 

Szaló Péter elnök, Nemzeti Fejlesztési Hivatal
A közép-európai regionális együttműködés lehetőségei a magyar nemzeti fejlesztési tervezésben
Illés Iván tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, MTA Regionális Kutatások Központja
Transznacionális régiók Európában
Győrffy Gábor igazgató, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
A régiók hálózatos együttműködésének esélyei

 

20,00 Fogadás. Köszöntőt mond: Faragó Sándor rektor

 

2005. NOVEMBER 26.

8,30–14,00 óra

REGIONÁLIS FEJLŐDÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TRANSZ-REGIONÁLIS POLITIKÁJA

SZEKCIÓ ELŐADÁSOK

1. szekció: Regionális fejlődés, terület- és településfejlesztési stratégiák

Szekcióvezető: Korompai Attila
Szekciótitkár: Hardi Tamás

Vincze Mária – Kölcsey Andrea: A romániai regionális versenyképesség alakulásának elemzése az átmenet időszakában
Kurkó Ibolya – Berekméri Anna Mária: A népesség és a gazdaság területi különbségei a poszt-szocialista Erdélyben
Ilyés Ferenc: A Székelyföld fejlődésének gazdaságszerkezeti háttere
Geréb László: Az oktatás, mint beruházás és megtérülés székelyföldi szemmel
Györfy Lehel - Benyovszki Annamária: Regionális gazdasági egyenlőtlenségek Romániában
Csák László: Új lehetőségek a székelyföldi regionális fejlesztésben
Darabos József Attila: Kistérségi aggodalmak csatlakozás előtt (kalotaszegi krónika)
Izsák Tibor: Kárpátalja regionális fejlődésének lehetőségei
Sefcsich György: A szerbiai-vajdasági magyarság optimális gazdaságpolitikai viselkedésstratégiája a globalizálódó világban
Somogyi Sándor: Szabadka és a Homokvidék fejlesztési lehetőségei
Szlávity Ágnes: Vajdaság jelenlegi munkaerő-piaci helyzete és az észak-bácskai körzet sajátosságai
Csiszár Molnár Anna: Szabadka gazdaságfejlesztési stratégiája és operatív programja
Harmath Péter: Előnyös szervezeti (szerveződési) formák és struktúrák a turbulens környezetben
Lelkes Gábor: Területi egyenlőtlenségek Dél-Szlovákiában
Lentner Csaba – Kovács Róbert: A magyar működő-tőkeáramlás jellemzői a Kárpát-medencében
Tatai Zoltán: Területfejlesztés Magyarországon a XX. század. második felében
Lux Gábor: Az iparpolitika fejlődési pályái a volt szocialista országokban

2. szekció: Interregionális kapcsolatok, határ menti együttműködési szervezetek

Szekcióvezető: Baranyi Béla
Szekciótitkár: Dancs László

Kiss Éva: Ukrajna interregionális együttműködési rendszere az EU-bővítése után
Dancs László: Magyar–ukrán határon átnyúló együttműködés, ahogyan az érintettek látják
Koncz Gábor: Magyar–román határon átnyúló együttműködések egy prominencia vizsgálat tükrében
Stojic-Karanovic Edit: Korszerű interregionális kapcsolatok a Közép-Duna nemzetközi régióban – a Vajdaság esélyei
Lőrinczné Bencze Edit: Horvát–magyar interregionális kapcsolatok
Székely Andrea: Eurorégiók és/vagy határon átnyúló régiók?
Fodor Gyula: Kárpátalja iparföldrajzának változásai az ezredforduló óta eltelt időszakban
Tarpai József: A területfejlesztési szervezetek és szerepük a határ menti együttműködésben az ukrán-magyar határtérségben
Sochka Kateryna: Transborder co-operation in Transcarpathia: regional priorities and challenges
Pál Ágnes: A DKMT Eurórégió helye a Kárpát-medencében és gazdasági jellemzői
Filep Bálint: Alpok Adria Munkakközösség és a Kárpátok Eurorégió megalapítása, céljai
Hakszer Richárd: A szlovákiai Phare CBC-programok tapasztalatai és a Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Interreg III/A Program első fordulója
Csefkó Ferenc: A határ menti testvérvárosi (települési) kapcsolatok
Illés Dóra: Az ESPON 2006 program és annak jelentősége Magyarország szempontjából
Demchenko Volodimir: Ukrajna határ menti kapcsolatai (ukrán nyelvű előadás fordítással)
Nagy Egon: A Szatmári határmenti térség társadalmi-gazdasági jellemzői

3. szekció: Közigazgatási reformtörekvések és az önkormányzatok működése a szomszédos országokban

Szekcióvezető: Agg Zoltán
Szekciótitkár: Bertalan Laura

Bodó Barna: Regionalizmus és közigazgatási reform Romániában
Mezei István Sikeres, nemzeti célokat követő közigazgatási reform Szlovákiában
Veress Emőd: Végrehajtó hatalom, regionális fejlesztés Romániában
Darcsi Karolina: Közigazgatási reformtörekvések és az önkormányzatok működése Ukrajnában
Sánduly Edit: Önkormányzatiság és a regionális politika változása Romániában és a Székelyföldön az 1992–2004-es időszakban
Fori Endre: A romániai regionális politika - Székelyföld közigazgatási rendszere
Bálint István: Közigazgatási problémák a Vajdaságban
Wágner András: Szomszédvárak: A határ menti településközi együttműködéshez szükséges kompetenciák fejlesztése a Nyugat-Pannon Eurégióban

4. szekció: Agrárgazdaság, vidékpolitika

Szekcióvezető: Káposzta József
Szekciótitkár: Ilyés Éva

Káposzta József: Területfejlesztési dilemmák az agrár- és vidékfejlesztésben
Kovács Teréz: Az egyéni gazdák identitásváltása az újkapitalizmusban
Vincze Mária – Győrfy Lehel – Kerekes Kinga: A közös agrárpolitika bevezetésének hatása a romániai Északnyugati régió fejlesztési stratégiájára
Kolumbán Gábor: Épített örökségre alapozó posztmodern fejlesztési modell elszigetelt vidéki térségben: Énlaka esete
Bíró A. Zoltán: Az egyetemi szintű vidékfejlesztés szerepe a székelyföldi térségfejlesztésben
Tóth Tamás: Területi tervezés és programozás a vidékfejlesztésben
Rácz Katalin: A megélhetési stratégiák változása egy agrárdominanciájú térségben
Széles Adrienn – Vincze Szilvia: Az Észak-alföldi régió mezőgazdaságának sajátosságai
Hamar Anna: A termelői szövetkezetek és termelői hálózatuk
Nagyné Demeter Dóra: A családi agrárvállalkozások helyzete és az agrárágazatban betöltött szerepe Hajdú-Bihar megyében
Fogarassy Csaba: Alternatív energiaforrások lehetőségei a vidékfejlesztésben
Gergely Sándor: A biomassza energetikai klaszter hatása a regionális fejlődésre

5. szekció: Kulturális és épített örökség, terület- és településrendezés, környezetvédelem

Szekcióvezető: Nagy Imre
Szekciótitkár: Jankó Ferenc

Benedek József: A modern urbanizáció és városfejlesztés területi jellegzetességei Romániában
Bagoly-Simó Péter: A szuburbanizáció sajátosságai Marosvásárhely térségében
Diószegi László: A Kárpát-medence épített öröksége
Orosz Ildikó: A kulturális örökség megőrzésének lehetőségei Ukrajnában
Bokor Béla: Határtalan kultúra a Kárpát-medencében
Horváth Alpár: A székelyföldi természeti és kulturális örökség fenntartható turisztikai hasznosítása
Szabó Ingrid: A Selye János Egyetem oktatási vonzáskörzete
Putarich Ivánszky Veronika: A Vajdaság vízgazdálkodási kérdései
Veréb László: A jugoszláviai magyar mérnökök egyesületének öt éves tevékenysége
Anita Petrovič-Gegič– Dujmovics Ferenc – Fodor Péter – Stefanovicsné Bányai Éva – Fehér Illés: A Tisza hullámterének nehézfémtartalma és azok felhalmozódása a kultúrnövényekben (A Tisza szerbiai, magyar és román árterületének figyelembevételével)
Rohonczi Sándor: "HÍD" Egyesület - Egy meglehetősen sikeres, tíz éves civil szervezet a területfejlesztésben

6. szekció: A regionális fejlesztés térinformatikai eszközei

Szekcióvezető: Nemes Nagy József
Szekciótitkár: Kanalas Imre

Sikos T. Tamás: GIS felhasználásának lehetőségei a területfejlesztésben
Nagy Benedek: Marketing szemlélet érvényesülése a székelyföldi városi honlapokon
Bartos-Elekes Zsombor: Regionális aránytalanságok Romániában – térképészeti-földrajzi átvilágítás
Koós Bálint: Térinformatikai problémák egy gazdaságtörténeti kutatással kapcsolatban
Jakobi Ákos: Térinformatika, információs társadalom és átalakuló társadalmi térhasználat
Kiss János Péter – Mattányi Zsolt: A sürgősségi betegellátás optimalizálása Magyarország településein térinformatikai módszerrel
Ponácz György Márk Az e-közigazgatásra vonatkozó ausztriai legjobb gyakorlat hasznosításának lehetőségei Magyarországon
Győri Erzsébet: E-közigazgatás Magyarországon
Veres Lajos: Integrált közlekedési rendszerek és – hálózatok fejlesztése
Farkas Jenő Zsolt: Információs társadalom, fenntartható fejlődés és a mezőgazdasági térinformatikai rendszerek

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.